L'annuaire complet

Justice de Paix de Diekirch

Coordonnées complètes

Justice de Paix de Diekirch
8-10 place Joseph Besch
L-9211 Diekirch
Téléphone: 808853-1
Fax: 804190